Photo chronology of Ukrainian war crimes in Mariupol, on the day when city was celebrating “V-day”

May 9th 2014, FBR (Translated in Serbian by Ljiljana Jovanovic)

WE PRESENT YOU HERE WITH EXCLUSIVE FBR PHOTOS EXTRACTED FROM CENSORED VIDEO CLIP RECORDED ON V-DAY IN MARIUPOL, E. UKRAINE (LATER REMOVED FROM YOU TUBE) THAT PROVIDE VERY DETAILED ACCOUNT OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY, COMMITTED AGAINST UNARMED CIVILIANS BY RUTHLESS MEMBERS OF UKRAINE NATIONAL GUARD UNIT. WARNING VERY GRAPHIC DETAILS>

ПРЕДСТАВЉАМО ВАМ ОВДЕ ЕКСКЛУЗИВНЕ ФБР ФОТОГРАФИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗДВОЈЕНЕ ИЗ ЦЕНЗУРИСАНОГ ВИДЕО КЛИПА, СНИМЉЕНОГ НА ДАН ПОБЕДЕ У МАРИУПОЉУ, ИСТОЧНОЈ УКРАЈИНИ (И НАКНАДНО УКЛОЊЕНОГ СА ЈУ ТЈУБА), КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ВЕОМА ДЕТАЉНУ АНАЛИЗУ РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ХУМАНОСТИ, ПОЧИЊЕНИХ ПРОТИВ НЕНАОРУЖАНИХ ЦИВИЛА ОД СТРАНЕ БРУТАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКРАЈИНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ГАРДЕ.  УПОЗОРЕЊЕ, ВЕОМА ГРАФИЧКИ ДЕТАЉИ:

This slideshow requires JavaScript.

On May 9th 2014, thousands of peaceful citizens of city of Mariupol gathered on city’s squares and main streets, to celebrate Victory day- remembering Soviet victory from WWII over Nazi Germany, on the same day, in 1945. Many families came together, parents with children, elderly, women, workers, all nicely dressed for this occasion:

Данас 9. маја. 2014 на хиљаде мирних грађана из града Мариупоља окупило се на трговима града и у главним улицама на прослави Дана Победе – сећајући се совјетске победе у Другом светском рату над нацистичком Немачком, истог дана 1945. Многе породице су дошле заједно, родитељи и деца, стари, жене, радници, сви лепо обучени за ову прилику:

mp4

—————————————

Out of nowhere, tanks and APC’s carrying Neo-Nazi thugs in Ukrainian army uniforms (descendants of the same evil Nazi forces from WWII), rolled into the city, and started indiscriminately shooting at unarmed civilians… Scores were killed and injured. Media outlets report at least 20 fatalities among Mariupol civilians:

Одједном ниоткуда су се појавили тенкови и оклопни транспортери на којима су биле неонацистичке убице обучене у униформе Украјинских војних снага (потомци истих злочинаца нацистичких снага из Другог светског рата), који су се довукли у град и почели насумице да пуцају на ненаоружане цивиле… Резултат је – много убијених и рањених. Медији извештавају о најмање 20 погинулих цивила међу грађанима Мариупоља:

mp5

———————————-

They started with destroying “V-day” decoration, makeshift podiums, parks, street signs, having no regards for thousands of celebratory and peaceful citizens present on the streets. Obviously they were on some “revenge rampage”, sent by pro-fascist and Western backed “paramilitary junta” from Kiev:

Почели су са уништавањем декоративних елемената посвећених празнику, паркова, уличних знакова, не водећи рачуна о хиљадама грађана на улицама који су дошли да прославе Дан Победе. Очигледно су били у „кампањи освете“ послати од стране про-фашистичког режима „паравојне хунте“ из Кијева:

mp6

——————————–

Then, these war criminals, “disguised as regular Ukrainian army” started shooting at passerby’s. In the next couple frames you are going to see, how young man, civilian was shoot in the chest while crossing the street, from passing Ukrainian APC:

Затим су ови ратни злочинци „маскирани као регуларна Украјинска војска“ почели да пуцају на пролазнике. На следећим фотографијама ћете видети како је убијен цивил, младић који је погођен у груди док је прелазио улицу. На њега је пуцано из украјинске самоходке (АПЦ) :

mp12mp13mp14

mp15mp16mp17

mp18     

——————————–

Other civilians rushed to help him. In next photo you are going to see that he was shot just above his heart. “Ukrainian army” thugs were obviously shooting to kill:

There was no mercy for any Mariupol citizen who was suspected just of being Russian. I guess, no need to mention that the best majority of Mariupol citizens are ethnic Russians. This days Russian speaking citizens have been mercilessly hunted down all over S/E Ukraine, mostly by Neo-Nazi thugs that Kiev “reinstated” as regular army or security forces. Remember Odessa Massacre, a couple days ago !?

Други цивили су притрчали да му помогну. На следећим фотографијама се види да га је метак погодио тик изнад срца. Злочинци“Украјински војници“ су очигледно пуцали да убију:

Није било милости за грађане Мариупоља за које се посумњало да су Руси. Претпостављам да нема потребе да вас упозорим да је већина грађана Мариупоља етнички Руског порекла.  Сви они који говоре Руски били су немилосрдно прогањани широм југоисточне Украјине, углавном од неонацистичких злочинаца које је Кијев претворио у регуларну војску или у снаге безбедности. Сетите се масакра у Одеси пре неки дан?!

mp20

—————————–

If anyone had any doubt that shooting of this young man, while crossing the street in his hometown, was an accident- take a close look at scores of killed and injured people, that were mercilessly shot by Kiev’ Neo-Nazi thugs (in Ukrainian army uniforms) from passing tanks and APC’s, while they were sitting in the Cafe’ patio, or just walking the sidewalk in main city street:

Ако је ико сумњао да су пуцњи на овог младог човека који је прелазио улицу у свом родном граду, били случајност, погледајте на десетине повређених и погинулих грађана на које су кијевски злочинци (преобучени у војне униформе) пуцали из тенкова који су пролазили улицама или из АПЦ возила и то  док су седели у на тераси кафића, или само ходали тротоарима главних улица:

mp32 mp29 mp28 mp27 mp26 mp25 mp24 mp23 mp22 mp21

—————–

In the above picture, first in the line, the middle aged, peaceful man, dressed nicely (in a suit with the tie) for this celebratory occasion, was shot in the leg while walking on the sidewalk (the others at shot this spot were not that “lucky”, at least four civilians were killed in cold blood). The wounded man was so enraged, that he produced his ID to the present journalists, publicly identifying himself as unarmed civilian… On his jacket is visible Russian V-day symbol, a ribbon of Saint George:

На горњим сликама, у првом реду, види се миран човек средњих година, лепо обучен ( у оделу са краватом) а поводом овог празника, да је погођен у ногу, док је мирно ходао тротоаром, док остали нису имали „среће“ четворо их је хладнокрвно убијено док смо снимали ову секвенцу. Погођени човек је био веома љут, и пред новинарима је показао своју личну карту, идентификујући се као миран и ненаоружан цивил. На јакни је видљив руски симбол В-направљен од трака Светог Георгија:

mp35 mp34 mp33

—————————

Enraged, unarmed civilians then were trying to stop Ukrainian tanks bent on murderous rampage throughout their city. They used bare bodies, even climbed on tanks that were trying to overrun them, covering the windows with their clothes, in order to stop further atrocities. No success- Kiev Junta was determined that day to slaughter their own citizens in the city of Mariupol:

Бесни ненаоружани цивили су покушали да својим телима зауставе украјински тенк који је јурио улицама њиховог града. Користили су своја тела, чак су се и попели на тенкове који су покушали да их прегазе, и прозоре покривали својом одећом као би зауставили даље дивљање злотвора. Нису успели, Кијевска хунта је одлучила да на Дан Победе убија своје грађане у Мариупољу:

mp38 mp37 mp36

””””””””””””

It is very sad, that these war crimes and crimes against humanity (aimed at a very large Russian “minority”) are taking place in the heart of today’ “Democratic Europe”, on the same day when hundreds of millions of European citizens are celebrating Victory over Nazis, 69 years ago.

Ironically, many of this cold blooded killers in Ukrainian uniforms are openly displaying Nazi insignia, and many (if not most) are “handpicked” by Kiev’ Junta, from the ranks of their government’ Neo-Nazi partners (namely: “Right sector, Svoboda”..)…

…More sadly, the Western, so called “free media”, is not just ignoring the war crimes that are taking place over Russian speaking citizens in Ukraine as we speak, they are effectively misrepresenting and covering them.

Веома је тужно да се ови ратни злочини и злочини против човечности (усмерени на веома велику Руску“мањину“ у Украјини) дешавају баш данас у срцу „демократске Европе“ истог дана када стотине милиона европских грађана прославља победу над нацистима од пре 69 година.

Иронија је да многи од ових хладнокрвних убица у Украјинским униформама показују отворено нацистичке ознаке а њих већину или све је Кијевска хунта изабрала из „редова њихових нацистичких политичких партнера“ (нпр: Десни сектор, Свобода…).

Још је тужније да западни такозвани „слободни медији“ не само да игноришу ратне злочине који се дешавају над украјинским држављанима који говоре руски, већ их ефикасним и лажним приказивањем прикривају.

 

“Eyewitness” of ProWestern war crimes in Mariupol- FBR editor M. Novakovic

“Очевидац” (Про)Западног злочина у Марипољу – ФБР уредник М. Новаковић

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.